Algemene Voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN
´Alles moet kloppen voor de ultieme beleving actie´

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE IN-FORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AK-KOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN.

 

 

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘alles moet kloppen voor de ultieme beleving actie’ (verder te noemen: de “Actie”) ter promotie van de Mazda CX-5, aangeboden door de naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe N.V. (verder te noemen: de “Organisator”), gevestigd te Waddinxveen, Kouwe Hoek 8 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 34292696.
2. Deze actie loopt van 18 april 2018 12.00 uur tot 21 mei 2018 12.00 uur (de “Actieperiode”).
3. Men maakt kans op het winnen van festivalkaartjes en een reis naar Londen in de periode van 19 april 2018 12.00 uur tot 21 mei 2018 12.00 uur.
4. De actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.mazdafestival.nl (hierna: de “Actiepagina’s”) en verkrijgbaar op aanvraag bij Organisator via Mazda Motor Nederland, Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen.
5. Het betreft een tijdelijke actie waarmee de deelnemer +1 toegang tot minimaal 4 FLOW evene-menten in Nederland en een reis naar Londen kan winnen.

 

Deelname eisen
6. Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor eenieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 (achttien) jaar heeft bereikt, met uitzondering van de hierna genoemde perso-nen.
7. Deelname is uitgesloten voor: (a) medewerkers van de Organisator en hun inwonende gezinsleden en overige eerste- en/of tweedegraads familieleden, alsmede (b) eenieder die op enigerwijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie en hun inwonende gezinsleden.
8. Het deelnemen aan de Actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het eigen internet-gebruik).
9. De Actie is een actie zonder aankoopverplichting.
10. De deelnemer kan per mailadres 1 x meedoen aan de actie. Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige actievoorwaarden als opgeno-men op de Actiepagina’s.
11. De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de Actieperiode. Inzendingen na 21 mei 12.00 uur zijn ongeldig en worden uitgesloten van deelname.

 

Speelwijze
12. Deelname aan deze actie vindt plaats gedurende de actieperiode, met inachtneming van de actie-voorwaarden op www.mazdafestival.nl.
(i) Op mazdafestival.nl kan men de gevraagde gegevens invoeren. Een winnaar moet in het formulier deze actievoorwaarden accepteren.

 

Prijzen en vaststelling winnaar
Het totale prijzenpakket dat de Organisator weg zal geven, beslaat de volgende prijzen:

 

Prijzen

13. 3 (drie) keer een ultieme festivalzomer waarmee de drie winnaars in de periode 23 mei 2018 tot 1 januari 2019 (“Festivalperiode”) elk met één vriend/vriendin naar het totaalaantal en minimaal 4 door FLOW georganiseerde evenementen (FLOW events) in Nederland mogen en een reis naar Londen inclusief vlucht, hotel, VIP-tickets en meet & greet met Franky Rizardo. De winnaar mag zelf de evenementen van FLOW kiezen. De winnaar mag zelf kiezen welke evenementen van FLOW hij/zij wilt bezoeken.

*Het totaalaantal evenementen dat FLOW aanbiedt in 2018 staat niet vast en is gedurende de actieperiode aan veranderingen onderhevig. Mazda heeft hier geen invloed op en kan niet voor wijzigingen in de programmering verantwoordelijk worden gesteld.

 

Vaststelling winnaars

14. Voor het winnen van jouw festivalzomer zijn 3 (drie) trekkingen. Op 21 mei worden de 3 (drie) winnaars geselecteerd, van de festivalzomer die door de Organisator worden geselecteerd. De win-naars worden geselecteerd door een computerprogramma willekeurig de winnende code te laten kiezen. De winnaars van “jouw festivalzomer” die worden geselecteerd door de Organisator wor-den op 21 mei om 12.00 uur bekendgemaakt op de website en via de mail. Voor deze winnaars geldt dat zij binnen 2 (twee) werkdagen moeten reageren (dus op woensdag 23 mei vóór 17.30 uur), anders zal er een andere winnaar benaderd worden op vrijdag 25 mei. De nieuwe winnaar zal ook weer binnen deze 2 (twee) werkdagen moeten reageren. Dit proces vindt twee (2) keer plaats. Als geen van de getrokken winnaars reageert voor 28 mei 12:00 uur dan wordt de prijs niet uitge-reikt. De winnaar zal na het winnen en telefonisch contact te hebben gehad met de Organisator di-rect de actievoorwaarden moeten accepteren per e-mail.

 

Uitreiking prijzen
16. De winnaar zal, indien hij/zij binnen 2 (twee) dagen reageert op het bericht en de actievoorwaarden per e-mail heeft geaccepteerd, benaderd worden door de organisatie van FLOW events.
17. Binnen een week na dit moment dient de winnaar aan te geven welk festival hij/zij graag wil bezoe-ken gedurende de Festivalperiode aan de organisatie van FLOW events. Vervolgens wordt binnen 2 weken door Organisator aan de winnaar kenbaar gemaakt welke events de winnaar daadwerkelijk kan gaan bezoeken, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de eerder opgegeven wensen van de winnaar.
18. De winnaar en de organisatie van FLOW events zullen vervolgens per e-mail en telefoon geduren-de de Festivalperiode contact houden over de uit te keren prijs. De organisatie van FLOW zal mid-dels een mobiel servicenummer altijd persoonlijke service kunnen bieden aan de winnaar.
19. De prijzen zijn strikt persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor andere prijzen. Een prijs is on-deelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Indien de winnaar door welke omstandigheid ook niet in staat is om de prijs op te halen of te gebruiken, heeft de winnaar geen recht de prijs over te dragen of een andere vergoeding te vragen.
20. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
21. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de Organisator. Bij weige-ring van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator.
22. Het kan zijn dat het evenement dat de winnaar heeft uitgekozen niet beschikbaar is. De winnaar mag in dat geval een keuze maken voor een ander evenement.
23. De winnaar maakt tijdig aan de organisatie van FLOW kenbaar indien de winnaar uiteindelijk niet naar het evenement wil of kan gaan.
24. Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgege-vens van deelname uit te sluiten.
25. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op basis van redelijke gronden te allen tijde te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden je-gens de Organisator.
26. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die valsspeelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij valsspeelt of die op enige (andere) wijze deze actievoorwaarden schendt, van deelname uit te sluiten.
27. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of mis-bruik of bij inbreuk op deze actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
28. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Persoonsgegevens
29. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens, die de Organisator in verband met de deelname aan de Actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator en zullen vertrouwelijk en conform ons Privacy Statement worden behandeld.
30. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun eigen gegevens en beschikken over een verzetrecht in geval van gebruik van dergelijke gegevens met ‘di-rect marketing’ doeleinden.
31. Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
32. Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zullen bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

 

Aansprakelijkheid
33. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van de winnaar in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie, op, voor, na of tijdens een te bezoeken festival. De winnaar die een festival bezoekt in het kader van deze Actie doet dat steeds volledig en uitsluitend voor eigen risico en de winnaar is verplicht afdoende verzekerd te zijn voor ziekte, ongevallen, WA en diefstal of vermissing van diens goederen. De winnaar dient zich steeds naar alle (huis)regels, voorwaarden aan aanwijzingen te gedragen die gelden voor het betreffende festival.
34. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor: (i) netwerk- (kabel, internet of andere relevante netwerken), computerhardware- of software-storingen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of verlies van inzendingen tot gevolg hebben, (ii) andere problemen of calamiteiten, van welke aard dan ook, die verband houden met de werking van een netwerk (kabel, internet of andere relevante netwerken), de Actiepagina’s, computerhardware en/of software, en (iii) eventuele foutieve invoer en/of verwerking van inzen-dingen of persoonlijke gegevens, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Or-ganisator.
35. Iedere aansprakelijkheid van de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisator of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

 

Slotbepalingen
36. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen verdere rechten worden ontleend.
37. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.
38. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. De actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de Actiepagina’s worden geplaatst, voorzien van een datum.
39. Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door de Organisator.
40. Klachten of vragen omtrent deze actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk worden inge-diend via Mazda Motor Nederland, T.n.v. Festivalactie, Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen. Binnen vier weken na dagtekening van de klacht zal de Organisator hierop reageren.
41. Op de Actie en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de be-voegde rechter te Amsterdam. De Organisator handelt daarbij in overeenstemming met de Ge-dragscode Promotionele Kansspelen 2014. Door deze actievoorwaarden te aanvaarden bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij deze actievoor-waarden te hebben gelezen en geaccepteerd.